Máy niệm phật a di đà

120.000 VND

Máy niệm phật a di đà 8 bài niệm phật – NHẤT TÂM NIỆM PHẬT để khuyến tấn người bệnh, người sắp từ trần , vong linh người quá có 7 x 7 49 ngày.