Máy đọc kinh chú đại bi

270.000 VND

Máy tụng kinh chú đại bị, nghe mỗi ngày gặp nhiều may mắn, tiêu trừ ách nạn, sẽ có nhiều lòng từ rộng lớn, không gì ngăn ngại.