Máy niệm phật 5 bài

70.000 VND

Nhất tâm niệm phật – Máy niệm phật 5 bài có hình chữ Phật trên mặt trước của máy, gồm 5 bài tụng niệm , 5 giọng khác nhau.